Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2009 - 2010
Denumirea disciplinei:
Relatii financiar-monetare internationale
Cod: F0902ZI Semestrul: 1 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Disciplina Relaţii Valutar-Financiare Internaţionale îşi propune familiarizarea studenţilor cu mediul valutar şi financiar internaţional, prin aprofundarea conceptelor de bază care se utilizează pe piaţa valutară şi a contractelor specifice mediului bursier şi extrabursier, atât în România cât şi în alte tari. Prima parte constă în descrierea activitatilor specifice institutiilor financiare internationale, a componentelor si mecanismelor pieţei financiare internationale şi instrumentelor utlizate pe aceasta piata. Se studiază tipurile de curs de schimb, modelele de determinare a cursului valutar, pornind de la cele mai vechi teorii şi până în prezent, contractele bursiere şi extrabursiere (futures, swap, options), şi intrumentele sintetice de ultimă generaţie.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Sfera relaţiilor financiare internaţionale 2
2 Instituţii financiare internaţionale : Fondul Monetar Internaţional 2
3 Grupul Băncii Mondiale 2
4 Alte instituţii financiare internaţionale: BCE, BERD etc. 2
5 Generalităţi privind regimul de curs de schimb 2
6 Regimuri şi categorii de regimuri de curs de schimb 2
7 Politica valutară: mecanisme şi instrumente 2
8 Piaţa financiară internaţională. Prezentare generală 2
9 Piaţa internaţională a acţiunilor 2
10 Piaţa internaţională a obligaţiunilor 2
11 Piaţa internaţională a contractelor derivate 2
12 Datoria externă pe plan internaţional 2
13 Forme si tehnici de evaziune fiscală licită şi ilicită pe plan internaţional 2
14 Paradisurile fiscale 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Prezentarea tematicii abordate pe parcursul cursurilor 2
2 Creditele stand-by şi cotele de participare ale ţărilor membre la FMI 2
3 Politica FMI în ţările în care intervine 2
4 Activităţile Băncii Mondiale 2
5 Interferenţe între BCE şi BNR. Politica monetară europeană 2
6 Regimurile de curs de schimb pe plan internaţional. Studii de caz 2
7 Politica valutară a României 2
8 Instrumentele şi mecanismele specifice pieţei financiare internaţionale 2
9 Burse internaţionale. Indici bursieri de renume 2
10 Emisiunile internaţionale de obligaţiuni. Particularităţi 2
11 Utilizarea contractelor futures şi options în scop de hedging valutar 2
12 Dimensiunea datoriei externe pe plan internaţional. Clubul de la Roma 2
13 Metode de spălare a banilor practicate pe plan internaţional 2
14 Particularităţi ale paradisurilor fiscale 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 70%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 30%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect;
2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;
3. Minim nota 5 la seminar;
4. Să rezolve bine un subiect
Cerinte pentru nota 10 1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate;
2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;
3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii;
4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;
5. Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Răileanu Szeles Monica, ”Relaţii monetar-financiare internaţionale”, Edit. Lux Libris, Braşov, 2006.
2. Miron Dumitru, „Aspecte Financiar-Monetare ale Relaţiilor Economice Internaţionale”, Ed. ASE, Bucureşti ultima ed.
3. Gaftoniuc Simona, „Finanţe Internaţionale”, Ed. Economică, Bucureşti, ultima ed.
4. Mihail Ion, „Relaţii monetare şi financiare internaţionale. Aplicaţii şi studii de caz”, Ed. ASE Bucureşti ultima ed.
Facultativa: 1. Prof.univ.dr.Paul BRAN; Lect.univ.dr.Ionela COSTICA, Relatii financiare si monetare internationale, Biblioteca digitala www.ase.ro
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Video-proiector
Suport curs online
Titular de disciplina:


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |